Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

MÕISTED

Aegrea kalendaarne korrigeerimine — protsess, mille eesmärk on kalendriefektide mõju kindlakstegemine ja elimineerimine.

Aegrea sesoonne korrigeerimine — sesoonse komponendi kindlakstegemise ja selle elimineerimise protsess. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed- ja kultuuritraditsioonid.

Aegrea tööpäevade korrigeerimine — protsess, mille eesmärk on tööpäevade efekti mõju kindlakstegemine ja elimineerimine ehk eesmärk saada sesoonselt korrigeeritud seeria, mille väärtused on sõltumatud kuu/kvartali pikkusest ja päevade koosseisust (töö- ja nädalavahetuste päevade arvust).

Ambulatoorne operatsioon hambaravis — kirurgiline protseduur hammastele ja igemetele, mida tehakse ambulatoorse vastuvõtu ajal. Siia alla ei kuulu hamba väljatõmbamine ilma lõikuseta.

Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi — mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne viibimine haiglas.

Ambulatoorne vastuvõtt — tervishoiuteenust vajava isiku pöördumine arsti või õe poole vastuvõtu ajal arsti/õe tööruumides.

Ambulatoorne visiit (v.a telefonikonsultatsioon) — üldnimetus arsti või õe ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi kohta (ei sisalda telefonikonsultatsioone).

Hambaarsti külastanud isikud — hambaarsti külastanud inimeste arv, v.a proteese saanud inimesed ja ortodondi juures käinud inimesed. Aasta jooksul mitme teenuseosutaja juures käinud on kirjas mitmekordselt.

Hambaravi visiit — hambaarstikülastus (ka koduvisiit), mille käigus on ravitud hambaid või igemeid, tehtud profülaktilisi või kirurgilisi protseduure. Siia alla ei kuulu proteetilise ravi ja ortodontilised visiidid.

Isikud, kes ei vajanud ravi — hambaarsti juures käinud inimesed, kellel aasta jooksul kordagi ravivajadust ei tuvastatud.

Kalendaarne komponent — sesoonse komponendi osa, mis on seotud riigis kasutatava kalendri, fikseeritud ja liikuvate pühade, liigaasta ja teiste kalendaarsete nähtustega.

Koduvisiit — arsti või õe külastus patsiendi koju.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha maakond. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel.

Parodontiidi ravivisiidid — hambaravi visiidid, mille ajal on ravitud igemepõletikku ja hambajuureümbrise haigusi (RHK-10 kood K05).

Sesoonne komponent — kujutab endast kõikumisi, mida on võimalik jälgida aasta jooksul (kuude või kvartalite kaupa) ja mis korduvad aastast aastasse.

Suuhügienisti vastuvõtud — suuhügienisti või vastava spetsialiseerumisega hambaraviõe vastuvõtud.

Tervishoiuteenus — tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba, välja arvatud nimistuga töötaval perearstiabiasutusel.

Vanuserühm — tervishoiustatistikas on laps 0–14 aastane isik ja täiskasvanu 15-aastane ja vanem isik.

Õendustöötaja — tervishoiutöötaja, kes on läbinud õenduse baaskursuse (vähemalt kolm aastat), s.o õde ja ämmaemand.

Õendustöötaja iseseisev töö — õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt või koduvisiit.

METOODIKA

Ambulatoorse abi statistika kogumise ja tootmise eesmärk on saada ülevaade erinevaid teenuseid osutavate tervishoiuasutuste poolt tehtud töö mahust vastavalt tegevuskohale.

Andmeid kogutakse kõigilt ambulatoorset tervishoiuteenust osutavatelt juriidilistelt isikutelt, kus arstid ja õendustöötajad teevad ambulatoorseid vastuvõtte ja koduvisiite, v.a need, kes osutavad ainult kiirabi- ja koolitervishoiuteenust. Telefoni- ja e-posti teel tehtud konsultatsioone ei koguta. Andmete kogumise aluseks on tervishoiuteenuse korraldamise seadus ja selle alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus "Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord". Aruanded esitatakse Tervise Arengu Instituudile veebipõhiselt tervishoiustatistika aruannete kogumise keskkonna A-veeb kaudu.

Tervishoiuteenuste kasutamise ambulatoorse abi statistika aluseks on järgmised aruanded:

Aruandega „Ambulatoorsed visiidid“ kogutakse arsti ja õendustöötaja vastuvõttude ja koduvisiitide statistika vastavalt ametite loetelule, mis on koostatud „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevusete loetelu“ ja „Õendusabi erialade loetelu“ alusel. Eristatud on 37 arsti ja 3 õendustöötajate ametit. Üldjuhul hambaraviasutused ei esita aruannet „Ambulatoorsed visiidid“, v.a juhul, kui asutuses töötab teise ametiala arste (nt suu-, näo- ja lõualuukirurg), kes teevad vastuvõtte või koduvisiite.

Kuni 2016. a (k.a) koguti arsti ja õe ambulatoorsete visiitide andmeid kahe erineva aruandevormiga – kvartaliaruandega „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid“ koguti andmeid kiirstatistika avaldamiseks ning aastaaruande „Tervishoiuasutus“ tabeliga „Ambulatoorne abi“ saadi neile lisaandmeid. Nt kuni 2016. aastani koguti ka arsti registreeritud telefonikonsultatsioonide arvu, mis on oluline osa arsti (sh perearsti) töös. Samuti eristati arstikülastustest haigusega seotud pöördumisi ülejäänud profülaktilistest külastustest (tõendi saamine, vaktsineerimine, terve lapse või raseda jälgimine jms). Nende andmete kogumine lõpetati uue aastaaruande kehtestamisega. Haigusega seotud visiitide eristamine profülaktilistest visiitidest nõudis tervishoiuteenuse osutajatelt palju ressurssi ning statistika mõttes ei ole neil olulist vahet. Telefonikonsultatsioonide kogumine lõpetati seetõttu, et andmed perearsti-õe telefonikonsultatsioonide kohta on võimalik pärida Eesti Haigekassast ning eriarsti-õe telefonikonsultatsioonide andmed ei olnud piisavalt kvaliteetsed – neil puudub ühtne kodeerimine ja definitsioon.

Aastani 2008 avaldati andmed kõikide õendustöötajate kohta kokku, alates 2009. aastast on üldarvust eraldi välja toodud koduõe, ämmaemanda ja töötervishoiuõe vastuvõtud ja koduvisiidid. Alates 2017. a kehtiva aruandevormiga on eristatud pere- ja koduõe ning ämmaemanda visiidid.

2017. aasta perearsti vastuvõttude arvu langus (11%) võrreldes varasema aastaga on seotud perearsti infosüsteemi tehnilisest muudatusest. Infosüsteemis muudeti korduvretsepti markeeringut, kui varasemalt kodeeriti korduvretsepti väljastamine eraldi vastuvõtuna, siis 2017. aastast on need kodeeritud telefonikonsultatsioonina (vastavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodid 9002 ja 9018). Eesti Haigekassa andmete alusel suurenes 2017. aastal telefonikonsultatsioonide maht kaks korda ja vastuvõttude arv vähenes ligi 16% võrreldes eelneva aastaga.

 

Hambaarsti erialade vastuvõtte ja koduvisiite teenuse liigi järgi kogutakse aastaaruandega „Hambaarsti aruanne“. Aruande täidavad nii iseseisvad hambaraviasutused kui ka teise raviasutuse koosseisus olevad hambaravi, hambaproteesi ja ortodontia osakonnad/kliinikud. Aruande tabelis 1 „Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid“ kogutakse andmed aasta jooksul täiskasvanutele ja lastele tehtud kõigi hambaarsti erialade (hambaarstide, proteesiarstide, ortodontide ja iseseisvates hambaraviasutustes töötavate suu-, näo- ja lõualuukirurgide) ambulatoorsed visiidid kokku. Andmeid kogutakse kahe vanuserühma kohta: lapsed (0–14 aastased) ja täiskasvanud (15 ja vanemad).

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on suu-, näo- ja lõualuukirurgi vastuvõtud ja koduvisiidid avaldatud tabelites AV10, AV11, AV12 ja AV13 vastavalt:

2017. aastal suurenes suu-, näo- ja lõualuukirurgide vastuvõttude arv poole võrra võrreldes 2016. aastaga. Vastuvõttude arvu tõusu võimalikuks põhjuseks on andmekogumise metoodika muutus – varasemalt koguti visiitide andmeid hambaarsti erialade lõikes ühel ja samal aruandevormil, kus kõik hambaraviteenust osutanud asutused ei eristanud eraldi reale märgitavaid suu-, näo- ja lõualuukirurgide visiite hambaarsti erialad kokku visiiditest. Kehtiva andmekogumise meetodiga on selgemalt suu-, näo- ja lõualuukirurgi visiidid eristatud, kuna andmete kogumine käib kahe erineva aruandevormiga.

 

Sesoonsest korrigeerimisest (visiitide andmed 2008–2016)

Aegrea sesoonne korrigeerimine on sesoonse komponendi kindlakstegemise ja selle elimineerimise protsess. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed- ja kultuuritraditsioonid.

Sesoonne korrigeerimine annab võimaluse teha võrdlusi ja tõlgendada seeria arengut ajas erinevate hooajaliste mustritega. Sesoonne korrigeerimine on oluline vahetult üksteisele järgneva kahe perioodi (kuu/kvartali) muutuse jälgimisel, sest kahte kõrvuti asetsevat perioodi iseloomustab tavaliselt tugev sesoonsus. Sesoonselt korrigeeritud aegridade puhul saab rääkida ainult tõusu või languse tendentsist ning mingil määral ka selle kiirusest. Ühe korrigeeritud aegrea elemendi arv ei näita tegelikkust ega ei kirjelda reaalset arvu. Seega võrreldes kahe erineva aasta sama perioodi, tasub kasutada sesoonselt korrigeerimata andmeid.

Aegrea sesoonseks ja tööpäevade arvuga korrigeerimiseks on kasutatud Eurostati poolt tellitud vaba tarkvara DEMETRA 2.04 ja selles sisalduvat parameetrilistel meetoditel põhinevat mudelit TRAMO/SEATS. Mudelit uuendatakse keskmiselt üks kord aastas. Aegrea parameetreid uuendatakse tagasiulatuvalt 4 aastat eespool viimati lisatud vaatlusest. Lisainfo sesoonsest korrigeerimisest leiate siit.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Andmed kuni 2017 on kajastatud enne haldusreformi (2017 oktoober) kehtinud haldusjaotuse alusel. Alates 2018. aastast on andmed jaotatud uue haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Eriarstiabi erialade loetelu

Arsti ja hambaarsti erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määrus „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“.

Õendusabi erialade loetelu

Õendusabi erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määrus „Õendusabi erialade loetelu“.

VÄLJAANDED

Liivlaid H. Hambaravi andmed tervise infosüsteemis. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

Anderson E, Eigo N, Kirpu V, Panov L, Rätsep M, Sokurova D, Väärsi K. Perearstiabisse pöördumise põhjused, 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

Anderson E. Ämmaemandate visiidid 2009–2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries 2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

Anderson E, Panov L. Perearstiabiasutuste ambulatoorsed visiidid tervise infosüsteemi andmetes 2015. aastal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

Anderson E. Õdede iseseisvad ambulatoorsed visiidid 2005–2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania. Health in the Baltic Countries. 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

Anderson E. Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2004–2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

VIITED

Anderson E. Ambulatoorsete visiitide statistika kvaliteediraport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018. Kvaliteediraport kättesaadav pdf-failina siit

Tilk R. Hambaravi statistika kvaliteediraport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2016. Kvaliteediraport kättesaadav pdf-failina siit

KONTAKT

Eva Anderson

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 812

E-post: Eva.Anderson[ät]tai.ee

 

Hambaarsti vastuvõttude andmete kontakt

Kai Maasoo

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 821

E-post: Kai.Maasoo[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 15.04.2020