Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond

MõISTED

Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi — mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne viibimine haiglas.

Erakorraline abi — tervishoiuteenus, mida tervishoiuteenuse osutaja osutab vältimatu abi osutamise korras ja/või väljaspool ravijärjekorda.

Erakorraline meditsiin — tervishoiuteenus erakorraliste terviseseisundite (ägedad haigused, vigastused, mürgistused jne) esmaseks diagnoosimiseks ja raviks, et vältida patsientide surma või töövõimetust. Erakorralist tervishoiuteenust osutab haiglaväliselt kiirabi ja haiglas erakorralise meditsiini osakond.

Erakorraline operatiivne ravi — raviviis, mis pakub erakorralist kirurgilist sekkuvat ravi. Siin: arvestatakse 24 tunni jooksul opereerimisele suunatud erakorralised patsiendid, keda ei käsitleta kui plaanijärgseid opereerituid (k.a plaanilised keisrilõike operatsiooniga patsiendid). Kodeeritud vastavalt NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni NCSP põhipeatükkidele, kus arvestusest on välja jäetud peatükkide T, U, X protseduurid.

Erakorraline patsient — patsient, kes vajab kiireloomulist või vältimatut abi, täpsemalt patsient on akuutselt, raskelt haige, vigastatud või psühhiaatriliselt haige. Erakorraline patsient vajab erakorralist kiireloomulist plaanivälist abi või vajab abi turvalisuse seisukohast lähtuvalt.

Erakorralise meditsiini osakond (EMO) — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid. Vt vrd: Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt.

Hospitaliseeritu — kiirabi poolt haiglasse toimetatud patsient.

Intensiivravi ravivoodi EMO-s — EMO intensiivravi saalis asuv avatud (patsientide vastuvõtmiseks valmis) statsionaarne II või III astme intensiivravi ravivoodi.

Jälgimiskoht EMO-s või muus erakorralises vastuvõtus — jälgimisruumis olev koht, mille juurde kuulub varustus, mis võimaldab monitoorida patsiendi elulisi parameetreid.

Kiirabi — ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

Kiirabibrigaad — kolmeliikmeline erakorralise meditsiini alase ettevalmistusega isikute rühm, kes osutab kiirabi. Kiirabibrigaadi liikmeks võivad olla erakorralise meditsiini arst või anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik.

Konservatiivne ravi — raviviis, mis pakub hooldavat ravi nii füüsilise kui tunnetusliku poole pealt kui on otsustatud lasta haigusel kulgeda loomuomaselt.

Maakond — kiirabistatistikas näitab maakondlik jaotus väljakutseid ja abisaanuid kiirabibrigaadi paiknemise järgi.

Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt — erakorraliste patsientide vastuvõtt osakonnas/toas, mis ei pea vastama EMO nõuetele. Nt spetsialiseerunud erakorraline vastuvõtt traumapunktis või psühhiaatrias, pediaatrias, oftalmoloogias, günekoloogias (v.a. kõik sünnitused, sest neid erakorralisteks ei loeta), vm.

Tulemuseta väljakutse — kiirabi väljakutse, mille käigus abivajajat ei leitud, sest abivajaja oli lahkunud sündmuskohalt või oli tegemist valeväljakutsega.

Väljakutsed kokku — sisaldab kiirabi täidetud, annulleeritud ja tulemuseta väljakutseid.

METOODIKA

Kiirabi ja erakorralise meditsiini näitajate kogumise ja tootmise eesmärk on anda ülevaade erakorralise tervishoiuteenuse osutajate töö mahust, erakorralise abi osutamise põhjustest ning erakorralist abi vajanud patsientidest.

Erakorralise meditsiini statistika hõlmab 1) kiirabiteenust osutavate tervishoiuasutuste ning 2) haigla erakorralise vastuvõtu (EMO ja muu erakorraline vastuvõtt) andmeid.

1) Kiirabi töö statistikat koguti kuni 2014. aastani kvartaliaruandega. Andmeid koguti kiirabi väljakutsete ja kiirabi väljakutsete põhjuste ja kiirabi ressursside (brigaadide, kiirabiautode, ametikohtade arv) kohta. Kõik kiirabi teenust osutavad asutused esitasid agregeeritud aruanded elektroonselt Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnale (endise nimega erakorralise meditsiini büroo), kes edastab koondatud andmed kalendriaasta kohta avaldamiseks Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnale. Andmed avaldatakse absoluut- ja suhtarvudena (kordaja 1000 aastakeskmise elaniku kohta). Seoses 2015. aastal üleminekuga e-kiirabi andmesüsteemile, esineb tehnilisi probleeme kiirabistatistika tootmisel. Lisainfo Terviseameti veebilehel.

Kiirabi personali ja ametikohtade statistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi valdkonna „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“ -> alateema „Tervishoiutöötajad“ all ning kiirabiautode ja brigaadide statistika alateema „Tervishoiuteenuse osutajad“ all.

2) Haigla erakorraliste vastuvõtude statistika kogutakse kalendriaasta kohta aruandega „Haigla“, mida on kohustatud esitama kõik haiglad, kus on erakorraliste patsientide vastuvõtuks loodud tingimused (sealhulgas ööpäevaringne vastuvõtt). Aruanded sisaldavad informatsiooni EMO ja muu erakorraliseks vastuvõtuks kohandatud haigla üksuste arvu, neis olevate ravivoodite arvu ning patsientide osakonda saabumis- ja lahkumisviiside lõikes. Statistika ei sisalda haiglaravile saabunud plaaniliste patsientide andmeid. Andmeid kogutakse vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“.

Alates 2016. a on erakorralist arstiabi vajavate patsientide saabumise viisis metoodiline muutus: kui varasemalt arvestati tunnuse „suunati teisest raviasutusest“ alla ka oma haigla tervishoiutöötajate suunamised ja erakorralise meditsiini osakonna tagasikutsed, siis nüüd on need kirjeldatud „saabus muul viisil“ all (vt tabel KE32).

2016. aastal lisati pilootuuringu raames Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu erakorralise meditsiini teenus vastavalt patsiendi triaaži kategooriale ja seega vähenes erakorraliste patsientide statsionaarsele ravile suunatud voodiprofiilile määramine st erakorralise meditsiini intensiivravivoodi kasutamine (vt tabel KE33).

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Haiglate liigitus

Pakutavate tervishoiuteenuste alusel eristatakse seitset liiki haiglaid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja õendushaigla. Nõuded haigla liikidele on reguleeritud sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määrusega nr 103 „Haigla liikide nõuded“.

VÄLJAANDED

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania (2016). Health in the Baltic Countries. 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

Tervise Arengu Instituut (2013). Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007, 2009 ja 2011. Health statistics in Estonia and Europe 2007, 2009 and 2011. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Trükis kättesaadav pdf-failina siit

Tervise Arengu Instituut (2010). Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007. (3. trükk). Health statistics in Estonia and Europe 2007. (3rd edition). Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Trükis kättesaadav pdf-failina siit

Tervise Arengu Instituut (2010). Eesti tervisestatistika raamat 2005–2008. Estonian health statistics book 2005–2008. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Trükis kättesaadav pdf-failina siit

Valdmaa I. (2009). Kiirabi 1998–2008. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

VIITED

Anderson E. (2019). Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakondade töö statistika kvaliteediraport. Aruandlusperiood 2018. aasta. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport kättesaadav pdf-failina siit

KONTAKT

Kiirabistatistika kontakt

Kalev Pahla

Terviseamet, erakorralise meditsiini osakond

Tel: +372 650 9845

E-post: Kalev.Pahla[ät]terviseamet.ee

 

Haigla erakorralise meditsiini statistika kontakt

Eva Anderson

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 659 3806

E-post: Eva.Anderson[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 15.05.2019