Geriaatriline hindamine

MÕISTED

Geriaatriline hindamine – multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Isikud arvestatakse hindamise põhiselt (st aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt).

Mujalt suunatud isikutele tehtud hindamised – juhud, kus geriaatriline hindamine viidi läbi mujalt suunatud patsientidele. Näiteks: kui õendusabi (hooldusravi) osakonda suunati patsient geriaatriliseks hindamiseks teise teenuseosutaja poolt, siis arvestatakse vastavalt suunajale, kas „sh perearstiabiasutusest“, „ambulatoorsest eriarstiasutusest“, „sh teisest haiglast“ või „sh hoolekandeasutusest“. Hoolekandeasutuses töötava perearsti puhul arvestatakse suunajaks perearstiabiasutus.

Oma haiglas ravil olevatele isikutele tehtud hindamised – juhud, kus hindamise vajadus tekkis patsiendi haiglaravil viibides. Ei sisalda geriaatrilise hindamise eesmärgil hospitaliseeritud patsiente. Näiteks: Kui õendusabi (hooldusravi) osakonda geriaatriliseks hindamiseks suunati patsient hindamist teostanud teenuseosutaja ambulatoorsest osakonnast, siis sisaldub see real „ambulatoorsest osakonnast suunatud“.

Tervishoiuteenus – tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus – juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti väljastatud tegevusluba.

Tervishoiuteenuse osutaja liik – osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi on jaotatud tervishoiuteenuse osutajad järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid).

Tervishoiuteenused jaotatakse osutamise viisi järgi kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.

Vanus – patsiendi vanus hindamise teostamise ajal.

METOODIKA

Geriaatrilise hindamise statistika kogumise eesmärk on hinnata, kui palju viiakse Eestis läbi geriaatrilisi hindamisi ning mis on selle tulemused.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt tervishoiuteenuse osutajatelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“.

Geriaatrilise hindamise andmeid kogutakse aastaaruandega „Geriaatriline hindamine“. Aruande täidavad kõik aruandeaasta jooksul geriaatrilise hindamise teenust (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 3027) osutanud juriidilised isikud. Aruanne täidetakse geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvotilde;tte alusel.

Tervishoiuteenuse osutajad esitavad andmeid vastavalt oma registreeritud tegevuskohale.

KLASSIFIKAATORID

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuteenuse osutajad järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

VÄLJAANDED

Šved-Pantelejeva, J. (2016). Geriaatrilised hindamised 2012–2015. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

KONTAKT

Gaili Osi

tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 823

E-post: Gaili.Osi[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 13.12.2018