Tervishoiutöötajate riikliku registri statistika (Terviseameti andmed)

MÕISTED

Eriala – haridusasutuses omandatav teadmiste ja oskuste kogum. Tervishoiusüsteemi meditsiiniliste erialade liigitamisel on kasutatud eriarstiabi erialade loetelu ja õendusabi erialade loetelu (vt klassifikaatorid).

Kutse – tööülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum, mis on omandatud õppides ja/või töötades ning mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Tervishoiu valdkonnas on reguleeritud kutseteks arstikutse ja eriarstlikud erialad, hambaarsti kutse ja erihambaarsti erialad, ämmaemanda ja õe kutse.

Tervishoiutöötaja – tervishoiuteenust osutav eriharidusega töötaja (arst, hambaarst, õde ja ämmaemand).

METOODIKA

1) Registreeritud tervishoiutöötajad
Tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid omandatud kutse või eriala piirides, mille kohta on talle väljastatud Terviseameti registreerimise tõend. Registreeritud tervishoiutöötajatest ülevaate saamiseks ja nende üle arvestuse pidamiseks on Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 8 «Tervishoiutöötajate riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» asutatud Tervishoiutöötajate riiklik register.

Registreeritud tervishoiutöötajate statistika eesmärgiks on anda üldine ülevaade Eestis registreeritud tervishoiutöötajatest soo ja vanusjaotuste lõikes. Andmed avaldatakse absoluut- ja suhtarvudena (kordaja 100 000 elaniku kohta). Andmed on esitatud 31. detsembri seisuga. 100 000 elaniku kohta kordaja arvutamisel on kasutatud järgneva aasta 1. jaanuari rahvaarvu.

2) Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendid
Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumine Euroopa Liidus toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ alusel. Direktiiv kehtestab kõikidele reguleeritud kutsetele ja erialadele tööjõu vabaks liikumiseks koolituse miinimumnõuded ning nõutava töökogemuse.

Reguleeritud kutsete kandjate vaba liikumise õiguse realiseerimiseks on igas liikmesriigis nimetatud kutsealade lõikes pädevad asutused, kes peavad tagama nii direktiivi alusel riiki sisenevate reguleeritud kutsete kandjate kui ka teise riiki tööle siirduda soovijate seaduslikud õigused. Eestis on tervishoiu ja farmaatsia reguleeritud kutsealade pädevaks asutuseks Terviseamet, kes täidab vabaks liikumiseks vajalikke nõudeid ja peab väljastatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite üle arvestust.

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite statistika eesmärk on anda ülevaade välismaal töötamiseks tõendi võtnud tervishoiutöötajatest kutsete ja erialade lõikes. Väljastatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite arv ei sisalda samal aastal korduvalt väljastatud tõendeid. Sellest tulenevalt on aasta jooksul väljastatud tõendite arv võrdne vastaval aastal tõendi saanud isikute arvuga.

Andmed avaldatakse absoluutarvuna. Lisainfo on leitav Terviseameti veebilehel.

KLASSIFIKAATORID

Eriarstiabi erialade loetelu

Arsti ja hambaarsti erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määrus „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“.

Õendusabi erialade loetelu

Õendusabi erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määrus „Õendusabi erialade loetelu“.

VÄLJAANDED

Eigo, N., Liivlaid, H. (2017). Arstid Eestis. Tervise Arengu Instituut, Tallinn. Analüüs kättesaadav pdf-failina siit

KONTAKT

Liina Saar

Terviseamet

Tel: +372 6509 858

E-post: Liina.Saar[ät]terviseamet.ee

 

Uuendatud: 9.09.2018