Operatsioonitoad

MÕISTED

Operatsioonituba ja ärkamisruum — sotsiaalministri määruste "Haigla liikide nõuded" (nr 103, vastu võetud 19.08.2004) ja "Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" (nr 25, vastu võetud 25.01.2002) nõuetele vastavad ruumid, seisuga 31. detsember.

METOODIKA

Andmeid kogutakse tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele "Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord". Teenuseosutajad esitavad aruanded internetipõhise andmekogumiskeskkonna A-veebi kaudu otse Tervise Arengu Instituudile.

Antud teema statistika koostamise aluseks on aastaaruanne "Tervishoiuasutus", kus operatsioonivõimekuse kohta esitavad andmed ambulatoorse, päeva- ja statsionaarse kirurgia teenuse osutajad.

KLASSIFIKAATORID

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

KONTAKT

Merike Rätsep

Tervisestatistika osakond

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 6593 817

E-post: Merike.Ratsep[ät]tai.ee

Uuendatud: 12.10.2016