Ravimistatistika

MÕISTED

ATC klassifikatsioon – Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja töötatud ravimite anatoomilis-terapeutilis-keemiline klassifikatsioon, kus toimeained ja nende kombinatsioonid on jagatud erinevatesse rühmadesse vastavalt elundile või elundsüsteemile, millesse nad toimivad, ning nende farmakoloogilistele ja keemilistele omadustele. Klassifikatsioon sisaldab 14 põhirühma koos alamrühmadega. Täpsem kirjeldus on leitav veebiaadressilt www.whocc.no. Eelnevate aastate andmed esitatakse alati viimase kehtiva klassifikatsiooniversiooni alusel. 2014.–2018. aasta andmed on esitatud 2019. aasta ATC klassifikatsiooni alusel.

Defineeritud päevadoos (DPD) – ravimi tavaline ööpäevane annus täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos on kokkuleppeline suurus, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja töötatud enamiku kasutusel olevate ravimite jaoks. Defineeritud päevadoos ei tähista ravimi tegelikku või soovitatavat annust, sest ravimil võib olla mitu näidustust ning manustatud annused võivad vastavalt sellele erineda.

DPD/1000/ööpäevas ehk defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis. DPD/1000/ööpäevas näitab mitu inimest tuhandest võis iga päev kasutada antud ravimit tavalises annuses. DPD/1000/ööpäevas arvutatakse suhtena kogu rahvastikku, olgugi et osade ravimite kasutamine võib olla piiratud vastavate ea- või soogruppidega. Näitaja DPD/1000/ööpäevas võimaldab hinnata ravimite kasutamist ajas ja erinevate riikide lõikes rahvaarvust ning ravimite hinnast sõltumatult.

Müüdud toimeaine kogus aastas – Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate poolt aasta jooksul üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (enamasti riigi- ja teadusasutused) väljastatud toimeaine kogus.

Rahvastik – Eesti rahvaarv vastavalt Statistikaameti andmetele iga aasta 1. jaanuari seisuga.

Toimeaine – ravimi iga koostisaine, mis omab farmakoloogilist aktiivsust või muud otsest toimet haiguse diagnoosimisel, ravimisel või vältimisel, või mis on mõeldud inimese organismi või selle funktsiooni farmakoloogiliseks mõjutamiseks. Ravim võib sisaldada rohkem kui ühte toimeainet.

METOODIKA

Ravimistatistika kogumise eesmärk on riigisiseste regulaarsete ülevaadete saamine ravimite kasutamisest, andmete järjepidevuse ja rahvusvahelise võrreldavuse tagamine.

Ravimite kasutamise andmed põhinevad Eestis tegevusluba omavatelt ravimite hulgimüüjatelt üldapteekidele, haiglaapteekidele ja teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused) aasta jooksul müüdud ravimite kogustel, ravimi defineeritud päevadoosil ja Eesti rahvaarvul iga aasta 1. jaanuari seisuga.

Ravimistatistika andmed esitatakse anatoomilis-terapeutilis-keemilise (ATC) klassifikatsiooni alusel, defineeritud päevadooside arvuna tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas). Tabelid ei sisalda kasvajatevastaste (v.a hormoonide antagonistid), üld- ja lokaalanesteetikumide, silmaravimite (v.a glaukoomi ravimid) ja kõigi dermatoloogiliste ravimite kasutamise andmeid, kuna neile on päevadoosi (DPD) rakendamine ebaotstarbekas. Põhjuseks on ravimite annustamise individuaalsus (dermatoloogilised ravimid), ravimite ühekordne kasutamine (anesteetikumid) või ravimisel väga erinevate manustamisskeemide kasutamine (kasvajatevastased ravimid).

Tabelid kajastavad ainult ravimite kasutamise andmeid. Aine määratlemine ravimiks või mitteravimiks toimub vastavalt ravimiseadusele ning olenevalt preparaadi omadustest võib sama aine sisalduda nii ravimis kui ka mitteravimis. Oluline on see eelkõige vitamiinide (A11) ja mineraalainete (A12) korral, kus ravimiks liigitatud preparaatide kasutamisandmed ei peegelda vitamiinide/mineraalainete kogukasutust, kuna paljud vitamiine või mineraalaineid sisaldavad preparaadid ei ole ravimid. Tabelites on esitatud andmed ainult 2018. aasta seisuga ravimiteks määratletud preparaatide kohta. Näiteks preparaat, mis oli ravimina määratletud aastal 2013, kuid 2018. a seisuga on tegemist mitteravimiga, tabelites ei kajastu, kuna kasutamist pole võimalik ajas võrrelda.

VÄLJAANDED

Ravimiameti statistika aastaraamat 2018, Ravimiamet, 2018. Väljaanne kättesaadav siit

National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania (2018). Health in the Baltic Countries 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Ingliskeelne raport kättesaadav pdf-failina siit

Ravimiameti statistika aastaraamat 2017, Ravimiamet, 2017. Väljaanne kättesaadav siit

Balti ravimistatistika 2013–2015, Eesti, Läti ja Leedu ravimiametid, 2016. Väljaanne kättesaadav siit

Ravimiameti statistika aastaraamat 2015, Ravimiamet, 2015. Väljaanne kättesaadav siit

20 aastat ravimistatistikat Eestis, Ravimiamet, 2015. Väljaanne kättesaadav siit

Farmaatsiaterminoloogia, Ravimiamet, 2010

 

Veel väljaandeid ja infot ravimistatistika kohta Ravimiameti veebilehelt

VIITED

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology

Ravimiamet

KONTAKT

Ravimiamet

Tel: +372 737 4140

E-post: info[ät]ravimiamet.ee

 

Uuendatud: 9.05.2019