Tervist edendavad asutused

MÕISTED

Aasta jooksul liitunud asutuste arv – ühel konkreetsel aastal võrgustikuga liitunud uute asutuste arv.

Kumulatiivne võrgustikuga liitunud asutuste arv – võrgustiku liikmete koguarv alates võrgustiku loomisest.

Tervise edendamine (ka tervisedendamine) – inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine olenemata keskkonnast, kus inimene viibib. Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel saavutada kontrolli oma tervisemõjurite üle, arendamaks oma tervist ning elamaks aktiivset ja produktiivset elu (WHO, 1986). Tervise edendamine on muutuse algatuse, juhtimise ja elluviimise protsess. See on personaalse, organisatsioonilise ja poliitika arengu protsess (Kickbusch, 1994).

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik – vabatahtlikkuse alusel TEL liikumisega ühinenud koolieelsed lasteasutused, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on valmis ellu viima tervist edendava lasteaia missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

Tervist Edendavad Koolid (TEK) – võrgustik, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava kooli põhimõtetest. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

Tervist Edendavad Töökohad (TET) – võrgustik, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud töökohtadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava töökoha põhimõtetest. TET-võrgustikus osalemine pakub mitmekesiseid partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Võrgustik – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev koostöögrupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel, tegelemaks tekkinud probleemidega.

METOODIKA

Tervist edendavate asutuste liikumiste eesmärk on edendada lasteaedades, koolides, haiglates, töökohtades ja paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist ja tervislikku sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Tervist edendav institutsioon on kommunikatsiooniruum, milles on kindel organisatoorne struktuur ja kindlad rollid ning kus on planeeritult rakendatud tervistedendavaid meetmeid ning mis ümbritseb inimest kindlal ajal ja sisaldab nii füüsilist kui sotsiaalset keskkonda koos selles toimuvate sündmustega. Tervist edendavad institutsioonid on nt perekond, lasteaed, kool, töökoht, tervishoiuasutus, riik jm.

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga saavad liituda kõik koolieelsed lasteasutused (lastesõim, lasteaed, lasteaed-algkool), kes on täitnud liitumise tingimused ja valmis täitma liitumisega kaasnevaid kohustusi. Eestis algatati tervist edendavate lasteaedade võrgustik 2001. aastal.

Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda need koolid, mis vastavad seatud tingimustele ning täidavad neile seatud kohustusi. Eestis algatati tervist edendavate koolide võrgustik 1993. aastal.

Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga on võimalik liituda kõigil ettevõtetel. Eestis algatati tervist edendavate töökohtade võrgustik 2005. aastal. Üle-eestiliste ettevõtete puhul kaasatakse maakondlikusse statistilisse arvestusse ainult avalduses esitatud ettevõte ja selle juriidiline aadress.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Lasteaedade ja koolide andmed kajastatud enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse (kehtis kuni oktoober 2017) alusel, töökohtade andmed on jaotatud uue haldusjaotuse alusel, mis hakkas kehtima alates 2018. aastast. Piirkondlik statistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed (lasteaedade kohta ka Narva ja Pärnu andmed). Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

VÄLJAANDED

Varava, L., Grauberg, M., Hansen, S. (2011). Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Haigekassa. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

 

Tervist Edendavad Töökohad:

Tervise Arengu Instituut (2016). Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Juhend pdf-formaadis kättesaadav siit

Luuk, K. (2015). Töökoha tervisedenduse uuring 2014. Raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

Tervise Arengu Instituut (2015). Vaimne tervis töökohal. Käsiraamat tööandjale ja töötajale. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Juhend pdf-formaadis kättesaadav siit

Tervise Arengu Instituut (2014). Tervislik toitumine töökohal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Juhend pdf-formaadis kättesaadav siit

Tervise Arengu Instituut (2013). Tervisedendus töökohal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Voldik pdf-formaadis kättesaadav siit

Tervise Arengu Instituut (2010). Tervist edendavad töökohad. Mis need on ja kuidas neid saavutada?. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Juhend pdf-formaadis kättesaadav siit

Tervise Arengu Instituut (2010). Hea praktika näiteid töökoha tervisedenduses. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raprot pdf-formaadis kättesaadav siit

 

Tervist Edendavad Lasteaiad:

Lõhmus, L., Varava, L. (2010). Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

Lõhmus, L., Varava, L. (2010). Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

Lõhmus, L., Varava, L. (2010). Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

Lõhmus, L., Varava, L. (2006). Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. Raport pdf-formaadis kättesaadav siit

VIITED

Tervise edendamine koolieelsetes lasteasutustes ja Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik: Terviseinfo.ee

Tervist Edendavad Koolid: Terviseinfo.ee

Tervist Edendavad Töökohad: Terviseinfo.ee ja TAI.ee

KONTAKT

Tervist Edendavad Lasteaiad:

Liana Varava

Tel: 730 5223

E-post: Liana.Varava[ät]tai.ee

 

Tervist Edendavad Koolid:

Alice Haav

Tel: 6593 982

E-post: Alice.Haav[ät]tai.ee

 

Tervist Edendavad Töökohad:

Külli Luuk

Tel: 6593 968

E-post: Kylli.Luuk[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 27.01.2020