MÕISTED

Aktiivne tuberkuloos — tuberkuloosi juht, kui raviarst on diagnoosinud tuberkuloosi mistahes vormi ja alustanud ravijuhendi kohast ravikuuri.

Batsillaarne tuberkuloos (bacillary tuberculosis) — mikroskoopilisel uuringul positiivsed ja külvimeetodil tehtud positiivsed tuberkuloosijuhud kokku.

Bakterioloogiliselt tõestatud kopsuvälise tuberkuloosi juht - tuberkuloosijuht, mille puhul bioloogilise materjali uuringu materjali mikroskoopilise ja/või külvi meetodil saadud vastus on positiivne.

Eelnev tulemuseta (mitteefektiivne) ravi — ravijuht haigel, kes peale 5 kuu möödumist ravi algusest on ikka veel bakterieritaja või tuberkuloositekitaja (M.tuberculosis) muutus ravimresistentseks tuberkuloosiravi ajal. Tulemuseta raviks multiresistentse tekitajaga haigel loetakse ravi, kui bakterieritus haigel püsib peale 12. ravikuud. Mitteefektiivse ravi hulka loetakse ka juhud, kui raviarst või arstide konsiilium otsustab etioloogilist ravi mitte jätkata kas kaasnevate haiguste, haigel esinevate raskete kõrvaltoimete tõttu või muudel põhjustel.

Eelneva ravi katkestanud — uus ravijuht haigel, kes lõpetas eelneva juhendijärgse ravi seisundiga ravikatkestus. Ravikatkestuseks loetakse juhtu, kui haige alustas ravijuhendikohast ravikuuri ja katkestas selle omavoliliselt vähemalt kaheks kuuks.

Esmasjuht — tuberkuloos on isikul diagnoositud esmakordselt elus ja haige ei ole varem tuberkuloosivastaseid ravimeid tarvitanud või on tarvitanud alla ühe kuu.

(Esmas)haigestumus — protsess, mis näitab haiguse tekkimise kiirust rahvastikus. Seda mõõdetakse: absoluutarvuga — uute haigusjuhtude ehk haiguse esmasjuhtude arv aastas.

(Esmas)haigestumuskordaja — väljendab uute haigusjuhtude arvu rahvastikuarvu suhtes mingil ajavahemikul. Tavaliselt leitakse 100 000 elaniku kohta aastas.

Kopsutuberkuloos — tuberkuloosijuhud, kus haigus on kopsuparenhüümis, koris, trahheas ja bronhides. Tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on nii kopsus kui ka väljaspool kopsu, loetakse kopsutuberkuloosi juhtude hulka.

Kopsuväline tuberkuloos — tuberkuloosijuhud, mille puhul haiguse paige on ainult väljaspool kopsu.

Korduvravijuht — eelnev tulemusteta (mitteefektiivne) ravi, ravi taasalustamine pärast ravikatkestust.

MDR ehk multiresistentne tuberkuloos — haigustekitaja on samaaegselt resistentne kahe tuberkuloosi põhiravimi - isoniasiidi ja rifampitsiini - suhtes.

Ravikatkestaja — patsient, kes alustas ravijuhendi kohast ravikuuri, kuid katkestas selle omavoliliselt vähemalt 2 kuuks.

Retsidiivjuht — aktiivse tuberkuloosi juht haigel, kes on varem tuberkuloosi põdenud, saanud ravi ja paranenud.

RHK-10 — rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon.

Surm tuberkuloosi tõttu — patsient on ravi ajal surnud ning surma põhjuseks on märgitud tuberkuloos.

Surm muul põhjusel — patsient on ravi ajal surnud muul põhjusel.

Tuberkuloos (tekitaja: Mycobacterium tuberculosis) — ohtlik nakkushaigus, mis võib haarata kõiki elundeid ja kudesid. 90-95% haigusjuhtudest avaldub kopsutuberkuloosina, mis on kõige nakkusohtlikum, kuna levib peamiselt piisknakkusena.

Vanuserühm — patsiendi vanus täisaastates maakonna tuberkuloosiarsti poolt maakonna tuberkuloosiraamatusse arvelevõtmise kuupäeval.

XDR tuberkuloos (Extensively drug-resistantTB) — eriti resistentne tuberkuloos, mille korral haigustekitaja on resistentne nii isoniasiidi, rifampitsiini, kui teise rea tuberkuloosiravimitest ofloksatsiini ja ühe aminoglükosiidi suhtes.

METOODIKA

Tuberkuloosiregistri pidamise eesmärk on Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtude registreerimine ja tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamine, tuberkuloosijuhu esinemise, ravi kulgemise ja tõhususe analüüs. Registrit peetakse ka teaduslikuks ja epidemioloogiliseks uurimistööks ning tervishoiukorralduseks ja tuberkuloositõrjemeetmete väljatöötamiseks, sh Sotsiaalministeeriumile rahvatervise seaduse ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks (vt lähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud tuberkuloosiregistri põhimäärust (RT)).

Andmekogusse andmete esitajad on kõik Eestis tuberkuloosijuhte nii elupuhuselt kui pärast surma diagnoosivad ja tuberkuloosihaigetele ravi osutavad tervishoiuasutused ja eraarstid.

NB! Ühe patsiendi kohta võetakse aastastatistikas arvesse 1 ravijuht.

KLASSIFIKAATORID

Andmete esitamisel on kasutatud Rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendat väljaannet (RHK-10).

VÄLJAANDED

Viiklepp, P. (2010). Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2008-2009. Tervise Arengu Instituut.

Viiklepp, P. (2012). Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2010-2011. Tervise Arengu Instituut.

Viiklepp, P. (2014). Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2012-2013. Tervise Arengu Instituut.

VIITED

WHO veebileht tuberkuloosi andmete kohta

RHK-10 lisainfo: WHO veebilehelt või otselink http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en. Klassifikaatoriga saab samuti ka eesti keeles tutvuda E-tervise Sihtasutuse klassifikaaatorite loendis.

KONTAKT

Piret Viiklepp

Tuberkuloosiregister

Tel: +372 659 3917

E-post: piret.viiklepp@tai.ee

Uuendatud: 11.08.2016