METOODIKA

Riiklik register Narkomaaniaravi Andmekogu alustas oma tööd raviteatiste kogumisega 2008. aasta 01. jaanuaril. Alus sellele andmekogule pandi juba 2005. aastal, kui riigikogus võeti vastu Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduse muutmise seadus. Nimetatud seaduse §11’ paneb aluse riiklikule registrile, sätestab tema eesmärgi, andmete esitajate ringi ning kirjeldab, millisel kujul andmekogu peetakse. Andmekogu täpsem kirjeldus, andmekoosseis ja andmete kogumise kord pandi paika 2006. aastal Vabariigi Valitsuse kinnitatud Narkomaaniaravi andmekogu asutamise ja andmekogu pidamise põhimäärusega.

Seaduses on kirjas, et narkomaaniaravi andmekogu asutamise ja pidamise eesmärgiks on narkomaaniaravile pöördunud isikute andmete töötlemine, mis on vajalik narkomaania esinemise analüüsimiseks ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, narkomaania preventsioonimeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks ning narkomaaniaravi statistika korraldamiseks.

Andmeid kogutakse kahe erineva teatisega – ravi alustamise teatisega, mis sisaldab põhjalikemaid andmeid ravilepöörduja kohta ja ravi lõpetamise teatisega, mis kajastab ravi lõpetamise põhjust.

Kõigi nende ülesannete täitmiseks kogutakse ravile pöördunute kohta järgmisi andmeid:

  1. sotsiaal-demograafilisi andmeid, nagu sugu, sünniaeg (kuu täpsusega), vanus, rahvus, kodakondsus, elamisviis, kooselu uimastikasutajaga, eluaseme tüüp, elukoht, tegevusala, kõrgeim lõpetatud haridustase;
  2. raviandmeid, nagu diagnoos RHK-10 järgi (andmekogusse kogutakse andmed isikute kohta, kellele raviarst on pannud põhidiagnoosikoodiks F11-F16, F18-F19 koodi), kaasuv psühhiaatriline diagnoos, ravile pöördumise kuupäev, kavandatav ravi kestus, määratud ravi, määratud ravimid, ravi liik, ravile pöördumise soovitaja, varem saadud narkomaaniaravi, vanus esimest korda narkomaaniaravile pöördumisel;
  3. Andmed sõltuvusainete tarvitamise kohta, nagu põhiuimasti nimetus, selle tarvitamise viis ja sagedus, vanus põhiuimasti esmakordsel tarbimisel, teisese uimasti nimetus, teisese uimasti tarbimise viis ja sagedus;
  4. Andmed ravialuse riskiva tervisekäitumise kohta, nagu andmed sõltuvusaine süstimise fakti ja sageduse kohta, vanus uimasti esmakordsel süstimisel, ühissüstla kasutamine, ühise süstlanõela kasutamine;
  5. Ravi osutanud asutuse ja raviarsti andmeid.
  6. Ravi lõpetamise põhjus (ravi lõpetamise teatis)

Nii nagu seadus sätestab, on narkomaaniaravi andmekogu anonüümne. Andmekogusse ei koguta isikut üheselt identifitseerida võimaldavaid andmeid, nagu ravialuse nimi, isikukood, täpne sünniaeg või täpne kodune aadress. Kuna andmekogu ei sisalda isikut üheselt tuvastavaid andmeid, kajastab narkomaaniaravi andmekogu narkomaaniaravi ravijuhte, mitte isikuid.

Andmeid peavad Narkomaaniaravi andmekogusse esitama kõik Eestis psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuteenuse pakkujad, kui nende poole pöördub patsient sõltuvusprobleemiga (välja arvatud alkoholi- ja tubakasõltuvus) ja sooviga sellest vabaneda. Selleks täidab raviarst narkomaaniaravi andmekogu jaoks loodud programmis (NARIS) elektroonse ravi alustamise teatise. Ravi lõpetamise teatise saadab raviarst patsiendi kohta, kui patsiendile oli määratud üle 3 kuu pikkune ravi ja see ravijuht lõppes tervenemisega või katkestati mingitel muudel põhjustel.

Perioodil 01.01.2008-31.12.2013 saadeti Narkomaaniaravi andmekogusse 5597 raviteatist, neist 3492 ravi alustamise ja 2105 ravi lõpetamise teatist. Läbi aastate, enamik (ligi 80%) ravile pöördunutest on meessoost, 2/3 ravile pöördujatest on ravil korduvalt. Aastate lõikes on muutunud mõnevõrra ravile pöördunute vanuseline koosseis, kui 2008 oli see 27,0, siis 2013. aastaks oli keskmine vanus tõusnud 31,3 eluaastani. Põhiline ravile pöördujate poolt kuritarvitatud sõltuvusaine on ülekaalukalt fentanüül (üle 75% ravialustest on nimetanud fentanüüli peamiseks tarvitatavaks sõltuvusaineks). Kolmandik narkomaaniaravi andmekogusse kantud ravijuhtudest lõpetatakse patsiendi ravile mitteilmumise tõttu.

KLASSIFIKAATORID

Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, versioon 10 (RHK-10)

Klassifikaatorit kasutatakse diagnooside kodeerimiseks ja andmete esitamisel diagnooside järgi. Klassifikaatoriga saab tutvuda E-tervise Sihtasutuse klassifikaatorite loendis.

KONTAKT

Kaire Vals

Narkomaaniaravi andmekogu juhataja

Tervise Arengu Instituut

Tel: +372 659 3996

E-post: Kaire.Vals[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 07.11.2016