MÕISTED

Antenataalne – sünnieelne, enne sündimist esinev.

Apgar'i indeks – kiire hinnang vastsündinu tervislikule seisundile 10-pallises skaalas arvestades südame löögisagedust, hingamist, lihaspinget, erutuvust ja nahavärvust.

Elukoht – piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Põhiliselt kasutatakse rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmeid.

Elussünd – elutunnustega (hingamine, südamelöögid, nabaväädi pulsatsioon ja/või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused) lapse sünd sõltumata raseduse kestusest.

Enneaegne laps – varem kui 37. täis-rasedusnädalal sündinu (alla 259 päeva).

Esimene rasedusaegne külastus – esimene visiit (külastus) tervishoiuasutusse käesoleva raseduse ajal, mille kohta tehti esimene sissekanne rasedakaarti.

Fertiilne iga e. viljakas iga – naised vanuses 15-49 a.

Imiku täielik rinnapiimaga toitmine – laps saab ainult rinnapiima; lisaks võib saada vitamiine, ravimeid, kuid mitte teed, vett, mahla, piimasegu või midagi muud, mis asendaks toidukorda. Vajadusel võib laps süüa lüpstud rinnapiima kas lusikalt, topsist või lutipudelist.

Maakond – naise elukoha maakond, st piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Põhiliselt kasutatakse rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmeid.

Neonataalperiood – periood alates sünnist kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi.

Perinataalperiood – algab 22. täisrasedusnädala (154 päeva) möödumisel ja lõpeb 7 päeva täissaamisel pärast sündi.

Raseduskestus – raseduse kestus täisnädalates (või päevades); mõõdetakse alates viimase normaalse menstruaalperioodi esimesest päevast või ultrahelidiagnostika abil.

Rinnapiimatoidul laste arv – laste arv, kes on osalisel voi täielikul rinnapiimatoidul. Osaliselt rinnapiimatoidul olijaks loetakse laps, kellel vähemalt üks toidukord päevas on rinnapiimast.

Surnultsünd ehk hiline lootesurm – vähemalt 500 grammi sünnikaaluga ja pärast 22. rasedusnädalat toimunud üsasisene surm.

Summaarne sündimuskordaja (total fertility rate) – keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta sündimuse vanuskordajad. Summarne sündimuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5 aasta vanuserühmade puhul korrutatuna viiega).

Sündimuse erikordaja (fertility rate) – elussündide arv aastas tuhande 15–49 aastase naise kohta.

Sündimuse vanuskordaja (age-specific fertility rate) – elussündide arv aastas 1000 mingis vanuses naise kohta. Mõõdab sündimust mingis vanuserühmas.Sündimuse vanuskordaja leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv mingis vanuserühmas naistel jagatud samas vanuserühmas naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Sünnikaal – vastsündinu esimene sünnijärgne kaal (eelistatavalt esimesel elutunnil).

Sünni(tus)eelne nõuandlakülastus – siin: sünnituseelne arsti (naistearsti, perearsti jm) ja/või ämmaemanda külastus.

Sündimuse üldkordaja (crude birth rate) – elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta.

Vanuserühm — 5–aastased vanuserühmad, vanus on iga täisaastates vaadeldaval ajahetkel, st. vanus viimasel sünnipäeval.

METOODIKA

Sünnid

Andmete kogumise alussdokument on sünnikaart, mis täidetakse iga Eestis sündinud lapse (elusalt või surnult sündinu) kohta. Andmete esitajad Eesti Meditsiinilisele Sünniregistrile on kõik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused.

Siin andmebaasis on esitatud andmed nende sünnijuhtude kohta, kus sünnitaja (see tähendab ema) elukoht on Eestis (v.a sündide arv haiglate lõikes), TAI veebilehel, kus on veel sünni- ja abordistatistikat esitatud, on andmed kõikide sünnijuhtude kohta, mis toimunud aasta jooksul Eesti territooriumil.

Sündide arv haiglates erineb teiste sündide tabelite koguarvudest, sest selles on arvestatud nii Eesti elukohaga sünnitajad kui ka need, kelle elukoht ei ole Eesti, aga kes on sünnitanud mõnes Eesti haiglas.

Kodusünnitused (nii palju, kui neid Meditsiinilisele Sünniregistrile teada on) on arvestatud mõne haigla koosseisu. Statistika lähtub sünnikaardist, millel ei ole lahtrit "kodusünnitus", vaid lapse sünnikoha määratlus järgneva loetelu põhjal:

Imikute rinnapiimaga toitmine

Imikute rinnapiimaga toitmise statistika tootmise eesmärk on riigisiseselt regulaarselt jälgida loomulikul toidul olevate laste osatähtsust vaadeldava aasta jooksul 1-aastaseks saanud laste seas.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja nimistuga töötavatelt perearstidelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“. Imikute rinnapiimaga toitmise andmeid kogutakse üldarstiabi osutavatelt asutustelt (perearstiabiasutustelt), kes tegelevad vastsündinute jälgimisega, aastaaruandega „Imikute rinnapiimaga toitmine“. Tervishoiuteenuse osutajad esitavad andmeid vastavalt oma tegevuskohale, mistõttu põhineb imikute rinnapiimaga toitmise andmete maakondlik jaotus teenuseosutaja tegevuskohale, mitte ema või lapse elukohale.

Andmed avaldatakse absoluut- ja suhtarvudena (osatähtsusena kuni 1-aastaseks saanud laste kohta).

VÄLJAANDED

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2007. Eesti Abordiregister 1996-2007. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2008.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2008. Eesti Abordiregister 1996-2008. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2009.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2009. Eesti Abordiregister 1996-2009. Estonian Medical Birth Registry 1992-2009. Estonian Abortion Registry 1996-2009. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2010.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2010. Eesti Abordiregister 1996-2010. Estonian Medical Birth Registry 1992-2010. Estonian Abortion Registry 1996-2010. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2011.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2011. Eesti Abordiregister 1996-2011. Estonian Medical Birth Registry 1992-2011. Estonian Abortion Registry 1996-2011. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2012.

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2012. Eesti Abordiregister 1996-2012. Estonian Medical Birth Registry 1992-2012. Estonian Abortion Registry 1996-2012. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2013..pdf

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2013. Eesti Abordiregister 1996-2013. Estonian Medical Birth Registry 1992-2013. Estonian Abortion Registry 1996-2013. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2014..pdf

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2014. Eesti Abordiregister 1996-2014. Estonian Medical Birth Registry 1992-2014. Estonian Abortion Registry 1996-2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 2015..pdf

VIITED

Detailsem sünni- ja abordistatistika TAI veebilehel.

SOTKAnet Statistics and Indicator Bank, Soome sotsiaal- ja tervisestatistika

KONTAKT

Viktoria Serkina

Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu

Tel: +372 6593 993

E-mail: Viktoria.Serkina@tai.ee

Imikute rinnapiimaga toitmise andmed

Hedi Liivlaid

Tervisestatistika osakond

Tel: +372 6593 821

E-mail: Hedi.Liivlaid@tai.ee