MÕISTED

Rahastamismudel - rahastamismudelid on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

Püsivhind - kaupade ja teenuste hinnaindeksiga deflateeritud jooksevhind.

Tervishoiu jooksevkulud - Nimetatud kulud võtavad kokku kõik kulud tervishoiuteenustele, ravimitele ja muudele tervishoiukaupadele. Jooksevkulude hulka arvestatakse ka ressursse, mis tuleb riigi tervishoidu välismaalt. Tervishoiu jooksevkuludesse ei arvestata ravikindlustuse eelarvest tasutavaid haigus-, hooldus- ja sünnitushüvitisi ega riigi tervishoiutöötajate koolitustellimuse kulusid.

Tervishoiuteenus - tervishoiuteenused on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

Tervishoiuteenuse pakkuja - tervishoiuteenuse pakkujad on liigitatud vastavalt klassifikaatorile International Classification for Health Accounts (ICHA).

METOODIKA

Tervishoiukulude andmed annavad ülevaate tervishoiu finantseerimisest ja rahavoogude liikumisest ning võimaldavad hinnata erinevate finantseerimisallikate efektiivsust poliitiliste prioriteetide seadmisel ja otsuste tegemisel.

Tervishoiukulude arvestamiseks kasutatakse OECD poolt välja töötatud metoodikat "Riiklik Tervishoiu Arvestus" ehk SHA 2011. Metoodika järgi on tervishoiukuludesse arvestatud tervishoiuga seotud tegevused nagu aktiivravi-, taastusravi-, õendusabi-, tervishoiu tugiteenused, kulutused meditsiinitoodetele, ennetusele ja tervishoiusüsteemi administreerimisele. Samas ei sisalda tervishoiu jooksevkulud kapitalikulusid, tervishoiualasele uurimis- ja arendustööle, keskkonnatervisele ja teistele teenustele, mille põhitegevus ei ole tervise parandamine, tehtavaid kulutusi. Andmetes ei kajastu välismaalastele osutatud tervishoiuteenuste ja välismaalaste poolt ostetud meditsiinitoodete kulud.

Tervishoiu jooksevkulude arvestuse aluseks olevad andmed pärinevad peamiselt administratiivsetest allikatest. Andmeallikateks on riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete täitmise aastaaruanne, ministeeriumite haldusala tervishoiukulutuste, Eesti Haigekassa ja kindlustusseltside kulutuste andmed. Sotsiaalministeeriumist saadakse informatsiooni kindlustamata isikute ravikulude, välisabi projektide, hasartmängumaksust Rahandusministeeriumi kaudu finantseeritavate projektide ning hoolekandeasutuste tervishoiukulutuste osas. Leibkondade tervishoiukulude aluseks on Tervise Arengu Instituudi poolt kogutav majandustegevuse ja teenuseosutamise aruanded.

Tervishoiukulude arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta.

KLASSIFIKAATORID

International Classification for Health Accounts (ICHA), versioon 2011.

Tervishoiukulude arvestamine põhineb neljateljelisel süsteemil, kus kasutatakse tervishoiu kulutuste arvestamiseks tervishoiu arvepidamise rahvusvahelist klassifikatsiooni ICHA, mille osad on:

Klassifikaatorid nii eesti kui ka inglise keeles asuvad TAI tervisestatistika osakonna kodulehel.

VÄLJAANDED

Eesti tervishoiukulud 2014. Tervise Arengu Instituut, 2015. pdf.

KONTAKT

Mare Ruuge

Tervisestatistika osakond

E-post: Mare.Ruuge[at]tai.ee

tel: 659 3818

 

Marika Inno

Tervisestatistika osakond

E-post: Marika.Inno[at]tai.ee

tel: 659 3816

 

Uuendatud: 20.05.2016