MÕISTED

Vanus - vanust arvestatakse sünnist kuni sündmuseni ehk tulekahju või veeõnnetuseni.

Harjumaa KOV - Põhja-Eesti Päästekeskuse registreeritud tulekahju toimumise koht.

Hoonetulekahjud - hoones või rajatises toimunud tulekahjud.

Hoonevälised põlengud - prügipõlengud, valveta lõkked, prügikastide ja -konteinerite põlengud, vanade mööblitükkide jm. põlengud.

Tulekahjud tühjades hoonetes või rajatistes - tühjas hoones või rajatises toimunud tulekahjud

Tulekahjus hukkunu - Tulekahjus hukkunu on inimene, kes suri tulekahju tõttu sündmuskohal või 30 päeva jooksul pärast tulekahjusündmust. Kui inimene suri tulekahjus saadud vigastustesse rohkem kui 30 päeva peale tulekahju, loetakse ta vigastatuks. Tulekahjus hukkunuks loetakse ka inimene, kelle surma on põhjustanud:

Tulekahjus hukkunuks ei loeta:

Mootorsõidukite põlengud - ükskõik millises mootorsõidukis (sh autod, laevad, muud sõidukid) toimunud tulekahjud.

Maastiku- ja metsapõlengud - kõik maastikupõlengud (sh metsad, kulu jm.)

Veeõnnetuse tagajärjel uppunu - Veeõnnetuse tagajärjel uppunu on inimene, kes õnnetuse tõttu veekeskkonnas uppus, suri saadud kehavigastuse või tervisekahjustuse (s.h alajahtumine) tõttu sündmuskohal või suri toimunud veeõnnetusega otseselt seotud kehavigastuse või tervisekahjustuse tõttu 30 päeva jooksul peale sündmust. Veeõnnetuse tagajärjel uppunuks loetakse ka inimene:

Veeõnnetuses uppunuks ei loeta:

METOODIKA

Päästeameti statistiliste põhinäitajate mõistete ja arvestuse korra eesmärk on ühtlustada päästesündmuste ning neis hukkunute, uppunute, vigastatute, päästetute, evakueeritute ja pääsenute arvestuse põhimõtted ning kindlustada ühtne arusaam nimetatud näitajatest. Selle tulemusena tagatakse alusandmed Päästeameti ennetustöö senise tegevuse tulemuslikkuse mõõtmiseks ning edaspidiste tegevuste efektiivsemaks korraldamiseks eesmärgiga vähendada päästesündmustes kannatanute arvu.

Korra kehtestamisel on arvestatud Põhjamaade praktikaga ning Maailma Tervishoiuorganisatsiooni rahvusvahelise haiguste klassifikaatori ICD-10 ehk RHK-10 põhimõtteid. Korraga seotud RHK-10 alapeatükid: X00-X09 (haigestumise ja surma välispõhjused: suitsu, tule ja leekide toimel), W65-W74 (juhuslik uppumine (lämbumine veekeskkonnas) ja vee alla vajumine), V90-V92 (veesõidukiõnnetused), W16 (kukkumised) ning X36-X39 (loodusjõudude toime). Samuti on arvestatud Ehitiste tuleohutuse standardis EVS 812-1:2013 toodud tuleohutusalaseid mõisteid.

Tulekahjudes kannatanute arvestuse alused

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline kahju või kahju inimese elule ja tervisele.

Tulekahjuks ei loeta sündmust, kus on tegemist kontrollitud põlemisega (sh väljaspool spetsiaalset kollet) ning ei kaasne materiaalset kahju või ohtu inimese elule ja tervisele. Samuti ei loeta tulekahjuks sisepõlemismootorites toimuvat kinnist põlemisprotsessi ja selle käigus eralduvatest gaasidest tekkinud kahju.

Veeõnnetustes kannatanute arvestuse alused

Veeõnnetus ehk õnnetus veekogul on sündmus, kus inimese ja/või ujuvvahendiga on juhtunud õnnetus siseveekogul, piiriveekogul, rannikumerel või mittelooduslikus veekeskkonnas (nt basseinis, vannis) ja mille tagajärjel on tekkinud kahju inimese elule, tervisele ja/või varale.

VIITED

Päästeameti statistika ja analüüsid.

KONTAKT

Helina Uku

Arendusosakonna nõunik

Päästeamet

E-post: helina.uku@paasteamet.ee

Tel: +372 628 2067