MÕISTED

Aasta jooksul liitunud asutuste arv – ühel konkreetsel aastal võrgustikuga liitunud uute asutuste arv.

Kumulatiivne võrgustikuga liitunud asutuste arv – võrgustiku liikmete koguarv alates võrgustiku loomisest.

Tervise edendamine (ka tervisedendamine) – inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine olenemata keskkonnast, kus inimene viibib. Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel saavutada kontrolli oma tervisemõjurite üle, arendamaks oma tervist ning elamaks aktiivset ja produktiivset elu (WHO, 1986). Tervise edendamine on muutuse algatuse, juhtimise ja elluviimise protsess. See on personaalse, organisatsioonilise ja poliitika arengu protsess (Kickbusch, 1994).

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik – vabatahtlikkuse alusel TEL liikumisega ühinenud koolieelsed lasteasutused, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on valmis ellu viima tervist edendava lasteaia missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

Tervist Edendavad Koolid (TEK) – võrgustik, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava kooli põhimõtetest. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

Tervist Edendavad Töökohad (TET) – võrgustik, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud töökohtadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava töökoha põhimõtetest. TET-võrgustikus osalemine pakub mitmekesiseid partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Võrgustik – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev koostöögrupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel, tegelemaks tekkinud probleemidega.

METOODIKA

Tervist edendavate asutuste liikumiste eesmärk on edendada lasteaedades, koolides, haiglates, töökohtades ja paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist ja tervislikku sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Tervist edendav institutsioon on kommunikatsiooniruum, milles on kindel organisatoorne struktuur ja kindlad rollid ning kus on planeeritult rakendatud tervistedendavaid meetmeid ning mis ümbritseb inimest kindlal ajal ja sisaldab nii füüsilist kui sotsiaalset keskkonda koos selles toimuvate sündmustega. Tervistedendavad institutsioonid on nt perekond, lasteaed, kool, töökoht, tervishoiuasutus, riik jm.

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga saavad liituda kõik koolieelsed lasteasutused (lastesõim, lasteaed, lasteaed-algkool), kes on täitnud liitumise tingimused ja valmis täitma liitumisega kaasnevaid kohustusi. Eestis algatati tervist edendavate lasteaedade võrgustik 2001. aastal.

Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda need koolid, mis vastavad seatud tingimustele ning täidavad neile seatud kohustusi. Eestis algatati tervist edendavate koolide võrgustik 1993. aastal.

Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga on võimalik liituda kõigil ettevõtetel. Eestis algatati tervist edendavate töökohtade võrgustik 2005. aastal. Üle-eestiliste ettevõtete puhul kaasatakse maakondlikusse arvestusse ainult avalduses esitatud ettevõte ja selle aadress(id).

VIITED

Tervise edendamine koolieelsetes lasteasutustes ja Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik: Terviseinfo.ee

Tervist Edendavad Koolid: Terviseinfo.ee

Tervist Edendavad Töökohad: Terviseinfo.ee ja TAI.ee

KONTAKT

Tervist Edendavad Lasteaiad:

Liana Varava

Tel: 730 5223

E-post: Liana.Varava[ät]tai.ee

Tervist Edendavad Koolid:

Alice Haav

Tel: 6593 982

E-post: Alice.Haav[ät]tai.ee

Tervist Edendavad Töökohad:

Külli Luuk

Tel: 6593 968

E-post: Kylli.Luuk[ät]tai.ee