MÕISTED

Aegrea kalendaarne korrigeerimine — protsess, mille eesmärk on kalendriefektide mõju kindlakstegemine ja elimineerimine.

Aegrea sesoonne korrigeerimine — sesoonse komponendi kindlakstegemise ja selle elimineerimise protsess. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed- ja kultuuritraditsioonid.

Aegrea tööpäevade korrigeerimine — protsess, mille eesmärk on tööpäevade efekti mõju kindlakstegemine ja elimineerimine ehk eesmärk saada sesoonselt korrigeeritud seeria, mille väärtused on sõltumatud kuu/kvartali pikkusest ja päevade koosseisust (töö- ja nädalavahetuste päevade arvust).

Ambulatoorne operatsioon hambaravis — kirurgiline protseduur hammastele ja igemetele, mida tehakse ambulatoorse vastuvõtu ajal. Siia alla ei kuulu hamba väljatõmbamine ilma lõikuseta.

Ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi — mittestatsionaarne tervishoiuteenus, mille korral patsiendi visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne viibimine haiglas.

Arstikülastus (ka arstivisiit) — üldnimetus arsti ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi kohta (ei sisalda telefonikonsultatsioone).

Arsti ambulatoorne vastuvõtt — tervishoiuteenust vajava isiku pöördumine arsti poole arsti vastuvõtu ajal tema tööruumides.

Hambaarsti külastanud isikud — hambaarsti külastanud inimeste arv, v.a proteese saanud inimesed ja ortodondi juures käinud inimesed. Aasta jooksul mitme teenuseosutaja juures käinud on kirjas mitmekordselt.

Hambaravi visiit — hambaarstikülastus (ka koduvisiit), mille käigus on ravitud hambaid või igemeid, tehtud profülaktilisi või kirurgilisi protseduure. Siia alla ei kuulu proteetilise ravi ja ortodontilised visiidid.

Isikud, kes ei vajanud ravi — hambaarsti juures käinud inimesed, kellel aasta jooksul kordagi ravivajadust ei tuvastatud.

Kalendaarne komponent — sesoonse komponendi osa, mis on seotud riigis kasutatava kalendri, fikseeritud ja liikuvate pühade, liigaaasta ja teiste kalendaarsete nähtustega.

Koduvisiit — arsti või õe külastus patsiendi koju.

Maakond — tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha maakond. Jaotatakse Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) alusel.

Parodontiidi ravivisiidid — hambaravi visiidid, mille ajal on ravitud igemepõletikku ja hambajuureümbrise haigusi (RHK-10 kood K05).

Sesoonne komponent — kujutab endast kõikumisi, mida on võimalik jälgida aasta jooksul (kuude või kvartalite kaupa) ja mis korduvad aastast aastasse.

Suuhügienisti vastuvõtud — suuhügienisti või vastava spetsialiseerumisega hambaraviõe vastuvõtud.

Tervishoiuteenus — tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti (kuni 01.01.2010 Tervishoiuamet) väljastatud tegevusluba, välja arvatud nimistuga töötaval perearstiabiasutusel.

Vanuserühm — tervishoiustatistikas on laps 0-14 aastane isik ja täiskasvanu 15-aastane ja vanem isik.

Õendustöötaja — tervishoiutöötaja, kes on läbinud õenduse baaskursuse (vähemalt kolm aastat), s.o õde ja ämmaemand.

Õendustöötaja iseseisev töö — õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt või koduvisiit.

METOODIKA

Ambulatoorse abi statistika kogumise ja tootmise eesmärk on saada ülevaade erinevaid teenuseid osutavate tervishoiuasutuste poolt tehtud töö mahust vastavalt tegevuskohale.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt, kus arstid teevad ambulatoorseid vastuvõtte ja koduvisiite, nii arstipraksistes kui haiglate ambulatoorsetes osakondades, vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele.

Tervishoiuteenuste kasutamise ambulatoorse abi statistika aluseks on järgmised aruanded:

Ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide statistikat kogutakse nii kvartaalselt kui aasta kohta.

Tervishoiuteenuse osutajad esitavad igas kvartalis tehtud arsti ja hambaarsti vastuvõttude ja koduvisiitide kohta aruande, mis annab ülevaate tehtud visiitidest arstiametite lõikes. Kvartaliaruandes näidatakse ainult arsti ambulatoorseid vastuvõtte ilma telefoni ja interneti vahendusel toimunud konsultatsioonideta. Kvartaliaruandes ei kajastata õendustöötajate iseseisvat tööd. Avaldatud kvartaliaruannete ja aastaaruande näitajad on omavahel kooskõlastatud.

Aastaaruandes esitatakse arsti vastuvõttude ja koduvisiitide üldarvud ja andmeid ei eristata ametite lõikes (välja arvatud perearst). Aastaaruandega kogutakse ka arsti registreeritud telefonikonsultatsioonide arvu, mis on oluline osa perearsti töös. Arstikülastustest eristatakse haigusega seoses tehtud pöördumisi ülejäänud külastustest (tõendi saamine, vaktsineerimine, terve lapse või raseda jälgimine jms). Aastaaruandega kogutakse teavet õendustöötajate iseseisva töö kohta (vastuvõtud ja koduvisiidid). Aastani 2008 avaldati andmeid kõikide õendustöötajate kohta kokku, alates 2009. aastast on üldarvust eraldi välja toodud koduõe, ämmaemanda ja töötervishoiuõe vastuvõtud ja koduvisiidid.

Hambaarsti vastuvõtte teenuse liigiti, suuhügienisti vastuvõtte ning hambaarstide tehtud tööd kajastavaid näitajaid kogutakse aastaaruandega „Hambaarsti aruanne“. Andmeid kogutakse kahe vanuserühma kohta: lapsed (0-14 aastased) ja täiskasvanud (15 ja vanemad).

Sesoonsest korrigeerimisest

Aegrea sesoonne korrigeerimine on sesoonse komponendi kindlakstegemise ja selle elimineerimise protsess. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed- ja kultuuritraditsioonid.

Sesoonne korrigeerimine annab võimaluse teha võrdlusi ja tõlgendada seeria arengut ajas erinevate hooajaliste mustritega. Sesoonne korrigeerimine on oluline vahetult üksteisele järgneva kahe perioodi (kuu/kvartali) muutuse jälgimisel, sest kahte kõrvuti asetsevat perioodi iseloomustab tavaliselt tugev sesoonsus. Sesoonselt korrigeeritud aegridade puhul saab rääkida ainult tõusu või languse tendentsist ning mingil määral ka selle kiirusest. Ühe korrigeeritud aegrea elemendi arv ei näita tegelikkust ega ei kirjelda reaalset arvu. Seega võrreldes kahe erineva aasta sama perioodi, tasub kasutada sesoonselt korrigeerimata andmeid.

Aegrea sesoonseks ja tööpäevade arvuga korrigeerimiseks on kasutatud Eurostati poolt tellitud vaba tarkvara DEMETRA 2.04 ja selles sisalduvat parameetrilistel meetoditel põhinevat mudelit TRAMO/SEATS. Mudelit uuendatakse keskmiselt üks kord aastas. Aegrea parameetreid uuendatakse tagasiulatuvalt 4 aastat eespool viimati lisatud vaatlusest. Lisainfo sesoonsest korrigeerimisest leiate siit.

KLASSIFIKAATORID

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Klassifikaatorit kasutatakse piirkondliku statistika esitamisel. Piirkondlik tervishoiustatistika esitatakse 15 maakonna järgi ja eraldi tuuakse välja Tallinna ning Tartu andmed. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid.

Eriarstiabi erialade loetelu

Arsti ja hambaarsti erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määrus „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“.

Õendusabi erialade loetelu

Õendusabi erialade liigituse aluseks on sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määrus „Õendusabi erialade loetelu“.

VÄLJAANDED

Anderson, E. (2016). Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2004–2014. Tervise Arengu Instituut.

KONTAKT

Eva Anderson

Tervisestatistika osakond

Tel: +372 6593 806

E-post: Eva.Anderson[ät]tai.ee

 

Hambaarsti vastuvõttude andmete kontakt

Riina Tilk

Tervisestatistika osakond

Tel: +372 6593 819

E-post: Riina.Tilk[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 07.09.2016