MÕISTED

Geriaatriline hindamine — multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Isikud arvestatakse hindamise põhiselt (st aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt).

Mujalt suunatud isikutele tehtud hindamised – juhud, kus geriaatriline hindamine viidi läbi mujalt suunatud patsientidele. Näiteks: kui õendusabi (hooldusravi) osakonda suunati patsient geriaatriliseks hindamiseks teise teenuseosutaja poolt, siis arvestatakse vastavalt suunajale, kas „sh perearstiabiasutusest“, „ambulatoorsest eriarstiasutusest“, „sh teisest haiglast“ või „sh hoolekandeasutusest“. Hoolekandeasutuses töötava perearsti puhul arvestatakse suunajaks perearstiasutus.

Oma haiglas ravil olevatele isikutele tehtud hindamised – juhud, kus hindamise vajadus tekkis patsiendi haiglaravil viibides. Ei sisalda geriaatrilise hindamise eesmärgil hospitaliseeritud patsiente. Näiteks: Kui õendusabi (hooldusravi) osakonda geriaatriliseks hindamiseks suunati patsient hindamist teostanud teenuseosutaja ambulatoorsest osakonnast, siis sisaldub see juht real „ambulatoorsest osakonnast suunatud.“

Vanus — patsiendi vanus hindamise teostamise ajal.

Tervishoiuteenus — tervishoiutöötaja (arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda) tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, ära hoida tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk tervishoiuasutus — juriidiline isik, kelle põhi- või kõrvaltegevuseks on tervishoiuteenuse pakkumine. Tervishoiuteenuse osutajal peab selleks olema Terviseameti väljastatud tegevusluba.

Tervishoiuteenuse osutaja liik — osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi on jaotatud tervishoiuasutused järgnevalt: haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, hambaraviasutus, kiirabiasutus, taastusraviasutus, diagnostikaasutus, õendusabiasutus ja muu asutus (vt klassifikaatorid).

Tervishoiuteenused jaotatakse osutamise viisi järgi kolmeks: ambulatoorne tervishoiuteenus ehk ambulatoorne abi, päevaravi ja statsionaarne tervishoiuteenus ehk haiglaravi.

METOODIKA

Geriaatrilise hindamise alase statistika kogumise eesmärk on hinnata, kui palju viiakse Eestis läbi geriaatrilisi hindamisi ning mis on selle tulemused.

Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele.

Geriaatrilise hindamise andmeid kogutakse aastaaruandega „Geriaatriline hindamine“. Aruande täidavad kõik aruandeaasta jooksul geriaatrilise hindamise teenust (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kood 3027) osutanud juriidilised isikud. Tabelid täidetakse geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvotilde;tte alusel.

Tervishoiuteenuse osutajad esitavad andmeid vastavalt oma registreeritud tegevuskohale.

KLASSIFIKAATORID

Tervishoiuteenuse osutajate liigitus

Osutatava tervishoiuteenuse liigi järgi jaotatakse tervishoiuasutused järgnevalt:

Nimetatud teenuseosutajad on liigitatud alanevas tähtsuse järjekorras ehk kui üks asutus pakub mitut tervishoiuteenust, siis klassifitseeritakse ta loetelus eespool toodud vastavat teenust pakkuva asutusena.

KONTAKT

Julia Šved-Pantelejeva

Tervisestatistika osakond

Tel: +372 6593 823

E-post: Julia.Sved-Pantelejeva[ät]tai.ee

 

Uuendatud: 01.06.2016