TK12: Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

Märkused

2009. ja 2010. a andmeid on täpsustatud Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja Äriregistri andmete põhjal 23.04.2013

Tulu liik:
..Annetused juriidilistelt isikutelt:
2003.a annetused sisalduvad real 'muud tulud majandustegevusest'

Tulu liik:
..Annetused füüsilistelt isikutelt:
2003.a annetused sisalduvad real 'muud tulud majandustegevusest'

Tulu liik:
..Annetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt:
2003.a annetused sisalduvad real 'muud tulud majandustegevusest'

Tulu liik:
Muud tulud majandustegevusest:
2003.a summa sisaldab annetusi, sponsorlust, kingitusi

Tulu liik:
..Materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum:
2003.a sisaldab nii immateriaalse kui ka materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kasumit

Tulu liik:
....Trahvid ja viivisetulu:
2003.a sisaldab ainult viivisetulu